Arkiv för månad maj 2012

Sustainability and The Human Element

17 maj 2012

I have a dream that we can improve our society and leave a world to our children that we can be proud of. A society that’s more equal, less greedy, better in sharing resources, more in line with the environment and with an atmosphere where we are gentler and nicer to each other. Once in my life I thought it could be done with great IT systems and advanced tools, many years ago I realized that we would revolutionize the world with sleek processes and efficient methods, but I have in the recent years been convinced that it is we humans who need to understand ourselves and our place in life. And this is where the long term sustainability is created. Today I get a chance to work with this on Frontwalker and although we are a small office in Sundsvall, we have amazingly high skills in all these areas!

But after reading Ken Wilbers amazing book A Brief History of EverythingI got hooked up on Integral Theory where the basic idea is that we can reach even greater heights by integrating different disciplines in the same change stream. In addition to the effects of an Inside and a Outside that I described earlier in the Breakfast Introduction – The Human Element, we can see a huge momentum when we merge tools, processes, and human aspects into one combined model and in the same plans and work streams. As a result we get a powerful integrated sustainable development in which the multi facet work in change management ensures that we reach both the Inside and Outside and in which we develop both tools, smart methods and people at the same time. We will achieve a more sustainable society – socially, healthy and environmentally.

Max Hamburger has worked many years with sustainability in several areas, both socially and environmentally. To achieve these effects they send all their managers to leadership training with The Human Element because it gives every manager insights and self knowledge which makes them more effective and feel better. They stay longer at Max, and they become better managers of their employees. It also creates a culture that is spreading all the way out to customers. A good example of this is one of their sustainability initiatives where the customer can choose their food based on the impact on the environment that the meal offers. Openness, Own choice and Self-awareness is the basic elements of The Human Element and that is exactly what characterizes Max’s work with their employees and their customers. See the inspiring lecture by Pär Larshans by Max Hamburger.

Sustainability och The Human Element

15 maj 2012

En dröm jag har är att vi ska kunna förbättra vårt samhälle och lämna över något till våra barn som vi kan vara stolta över. Ett samhälle som är mer jämställt, mindre girigt, bättre på att fördela resurser, mjukare mot miljön och där vi är mjukare och trevligare mot varandra. Jag har trott att det skulle kunna göras med fantastiska IT-system och acvancerade verktyg, jag har en gång tänkt att vi skulle revolutionera världen med slimmade processer och jag har senaste åren varit övertygad om att det är vi människor som behöver förstå oss själva och vår plats i livet och att det är här den långsiktiga hållbarheten skapas. Det här jobbar vi med på Frontwalker och trots att vi är ett litet kontor i Sundsvall så har vi riktigt hög kompetens inom alla dessa områden.

Men efter att ha läst Ken Wilbers fantastiska bok A Brief History of Everythinghar jag nappat på Integral Theory där tanken är att vi kan nå ännu högre höjder genom att integrera olika ämnesområden. Utöver effekterna med en IN-sida och en UT-sida som jag beskrev tidigare i Frukostprogram i The Human Element kan vi se en enorm kraft när vi sammanfogar verktygen, processerna och de mänskliga aspekterna i samma modell och i samma planering. Det blir en kraftfull samlad hållbar utveckling där vi med metodiskt arbete inom förändringsledning säkerställer att vi når både IN-sida och UT-sida och där vi utvecklar både verktyg, smarta arbetssätt och människor på samma gång – för att nå ett hållbarare samhälle – socialt, hälsa och miljö.

Max Hamburgare har arbetat många år med hållbarhet inom flera områden, både socialt och miljömässigt. För att nå dessa effekter utbildar de alla sina chefer i The Human Element eftersom det ger en självinsikt som får dessa att bli effektivare och må bättre. De stannar längre på Max och de blir bättre chefer för sina anställda. Dessutom skapas en handlingskraft som sprider sig ända ut till kunderna, som ett fantastiskt skönt exempel där en av deras hållbarhetsinitiativ är att kunden själv ska kunna välja sin mat och den miljöpåverkan som den ger. Öppenhet, Egna val och Självinsikt är ju bärande delar av The Human Element och det är precis det som präglar Max arbete med sina anställda och sina kunder. Se den inspirerande föreläsningen av Pär Larshans från Max Hamburgare.

Evolutionära bevis på fördelar i Grön Zon

10 maj 2012

Forskare har upptäckt evolutionära bevis på fördelarna med den Gröna Zonens samarbete och förtroende. En ny datorsimulering stödjer en gammal teori, som gått ut på att samarbete och sociala interaktioner kan ha utlöst hjärnans evolution hos våra mänskliga förfäder, och den visar att beteendet i Grön Zon har varit en evolutionär fördel.

Vi förespråkare av Grön Zon talar ofta om att nå ett optimalt resultat i mänskliga möten, och att försöka minimera den starka driften att maximera våra individuella vinster och istället uppmuntra till en strategi som går ut på win-win. De som använder Radical Collaboration och har deltagit i affärsspelet, eller de som har svikit någon och försökt att återvinna ett förtroende, vet vad det handlar om. För att kunna ge bort chansen att nå maximal vinst behöver jag känna en viss mängd av förtroende för att min medmänniska betalar tillbaka ”att ge 30”, utan att sträva efter en full maximal vinst på min bekostnad. Nu har forskare simulerat detta beteende i neurala nätverk för att se hur den mänskliga hjärnan har utvecklats. För oss som tror på den Gröna Zonen är det uppenbart att experimenten med olika spelteoretiska situationer (inklusive den spännande Fångens dilemma) visar att samarbete och win-win är överlägsen i evolutionära termer. Detta kan ses som ett användbart empiriskt underlag och ett konkret exempel på teorierna bakom den Gröna Zonen. Effektivt använd i både Radical Collaboration och The Human Element.

Något att använda för de siffertuggande, utsidesfokuserade tvivlare som vill ha vetenskapliga bevis bortom produktionsmätningar baserade på amerikansk äggproduktion ;)

Dyk djupare och läs hela Scientific Americans intressanta artikel på Cooperative Neural Networks Suggest How Intelligence Evolved eller det svenska utdraget Dagens Industri – Samarbete ger större hjärnor.

Eller läs mer i boken Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer av Jim Tamm och Ron Lyuet och varför inte bläddra igenom Peter Gärdenfors fantastiska och lättlästa Tankens vindlar.

Evolutionary evidence of Green Zone advantage

10 maj 2012

Researchers discover evolutionary evidence of Green Zone’s cooperation and trust. A new computer simulation support a long-held theory that social interactions may have triggered brain evolution in human ancestors showing that Green Zone behavior have been a long evolutionary advantage.

We green zone evangelists often talk about the optimal outcomes in human encounters, trying to minimize the strong urge to maximize our individual benefits and instead encourage a win-win approach. Those who use Radical Collaboration and have played the game, or those who have been cheated upon and tried to regain trust, all know what it’s all about. To be able to give away the chance of maximum output I need to feel a certain amount of trust that my co-op pays me back, ”the giving 30 approach”, without going for full maximum profit on my behalf. Now researchers have been simulating this behavior in neural networks to see how human brains have evolved. For us green beleivers it is obvious that the experiment with different games (including the intruiging Prisoner’s dilemma) showed that cooperation and win-win is superior in evolutionary terms. This can be seen as a nice empirical view and a concrete example of the green zone theory.Effectively used in both Radical Collaboration and The Human Element.

To use for number crunching, outside quadrants beleivers that want scientific proof beyond egg red zone production measurements ;)

Dive deeper and read the full Scientific American article at Cooperative Neural Networks Suggest How Intelligence Evolved.