Sociologi Gr (B) 2009

Jag läser Sociologi Gr (B) på distans över två terminer, HT09 – VT10. Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning och därmed bättre förmåga att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse av olika sociala företeelser. Speciell betoning läggs vid grupprelationer.

De läromål vi har är att ha nått goda teoretiska kunskaper om samtida sociologisk teori och om olika typer av mellangruppsrelationer utifrån olika sociologiska perspektiv. Vi ska också ha erhållit metodologiska och praktiska kunskaper om genomförande av olika typer av undersökningar i organisationer. Efter avslutad kurs skall vi:

för delkursen Moderna klassiker
– kunna redogöra för och jämföra olika moderna sociologiska teoribildningar,
– kunna analysera sociala och kulturella fenomen i sin samtid utifrån moderna sociologiska teoribildningar.

för delkursen Sociologisk metod (kvalitativ)
– kunna genomföra en mindre kvalitativ studie, inklusive insamling och analys av kvalitativa data,
– kunna redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi,

för delkursen Modernitet, moral och nationalism
– kunna redogöra för och jämföra olika synsätt på modernitet, moral och
nationalism
– kunna genomföra en analys av ett samtida problem med utgångspunkt i sociologisk teori.

för delkursen Självständigt arbete
– kunna formulera en sociologisk problemställning samt bearbeta problemet med hjälp av adekvat sociologisk teori och metod,
– kunna granska ett vetenskapligt arbete och redogöra för arbetets vetenskapliga förtjänster och brister.

Kursen är alltså indelad i tre delkurser samt ett eget arbete, och jag har tänkt publicera allt mitt material här.
1) Moderna klassiker
2) Sociologisk metod (kvalitativ)
3) Modernitet, moral och nationalism
4) Självständigt arbete, en B-uppsats om valt ämne

De betyg som jag fått är registrerade i Ladok och jag håller nivån från A-kursen trots en tyngre kurs och en mer ansträngd situation utanför studierna ;)

SO047G
Sociologi GR (B)
30.0
1000 Sociologins moderna klassiker
7.5
B
2009-11-06
2500 Sociologisk metod (kvalitativ)
7.5
A
2010-01-15
3000 Modernitet, moral och nationalism
7.5
B
2010-03-26
xxxx Xxxxxxxxx
7.5
X
2010-xx-xx
Summa:
30.0hp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *